Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych:

Dwa semestry  - od października 2018 roku do września 2019 roku

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP). 

Zakres tematyczny:

Program obejmuje 16 przedmiotów dotyczących tematyki studiów oraz konsultacje. Razem jest to 180 godzin zajęć.
Słuchacze mają okazję zapoznać się z klasycznymi jak i współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością stosowanymi w przedsiębiorstwach, stosowanymi systemami nadzoru i doskonalenia jakości procesów oraz stosowanymi w nich technikami.

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z zapewnieniem jakości procesów, osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości w przedsiębiorstwach, kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności oraz  osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania oraz certyfikat przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (tzw. Pełnomocnika SZJ).

Kwalifikacje i umiejętności, jakie nabędą absolwenci studiów podyplomowych:

Słuchacze będą posiadali umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością służących zapewnieniu jakości i doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz umiejętności wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN 18001/OHSAS 18001), ochroną środowiska (ISO 14001),bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz specjalistycznych branżowych z zakresu motoryzacji (ISO/TS 16949). Słuchacze będą także zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektem, organizowania, projektowania i zarządzania produkcją, rachunkiem kosztów jakości oraz systemem oceny zgodności wyrobów na terenie UE. W wyniku zakończenia studiów słuchacze uzyskają kompetencje umożliwiające sprawowanie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ oraz kompetencje audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania potwierdzone uzyskanymi certyfikatami z w/w obszarów, uzyskanymi na podstawie odpowiednich egzaminów, przeprowadzonych w trakcie trwania studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, oświadczenie o formie zapłaty, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (100 zł).
Kwalifikacja następuje  wg kolejności zgłoszeń.

Sposób oceniania wyników nauczania i warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:


celujący

6,0 **

plus dostateczny

3,5

bardzo dobry

5,0

dostateczny

3,0

plus dobry

4,5

niedostateczny

2,0

dobry

4,0

zaliczenie bez oceny

zal.

**(za wyjątkowe osiągnięcia)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów przewidzianych w planie studiów

Wykaz wykładowców

dr inż. Jan Sas – AGH
dr inż. Dionizy Szyba – AGH
dr inż. Jacek Obrzud – AGH
dr inż. Bartosz Solinski – AGH
dr Andrzej Niemiec – PRIMA Sp. z o.o.
mgr inż. Nela Mrozek – NEMAR
mgr inż. Maciej Krzemieniecki –TÜVPOL Sp. z o.o.
mgr inż. Roman Boluk – CT Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Joanna Górska - TÜVPOL Sp. z o.o.
mgr Sławomir Kasperkiewicz –TRI Poland Sp. zo.o.
inż. Karol Zgadzaj – TRI Poland Sp.zo.o.Informacje: Bartosz Soliński