Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Organizacja studiów

 • rekrutacja czerwiec-wrzesień
 • rozpoczęcie semestru zimowego październik
 • marzec rozpoczęcie semestru letniego
 • czerwiec - wrzesień sesja egzaminacyjna
 • wrzesień zakończenie studiów oraz wydawanie świadectw

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych:

Dwa semestry  - od października do września następnego roku

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP). 

Zakres tematyczny:

Program obejmuje 18 przedmiotów dotyczących tematyki studiów oraz konsultacje. Razem jest to 180 godzin zajęć.
Słuchacze mają okazję zapoznać się z klasycznymi jak i współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością stosowanymi w przedsiębiorstwach, stosowanymi systemami nadzoru i doskonalenia jakości procesów oraz stosowanymi w nich technikami.

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z zapewnieniem jakości procesów, osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości w przedsiębiorstwach, kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności oraz  osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania oraz certyfikat przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (tzw. Pełnomocnika SZJ).

Kwalifikacje i umiejętności, jakie nabędą absolwenci studiów podyplomowych:

Słuchacze będą posiadali umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością służących zapewnieniu jakości i doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz umiejętności wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN 18001/OHSAS 18001), ochroną środowiska (ISO 14001),bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz specjalistycznych branżowych z zakresu motoryzacji (ISO/TS 16949). Słuchacze będą także zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektem, organizowania, projektowania i zarządzania produkcją, rachunkiem kosztów jakości oraz systemem oceny zgodności wyrobów na terenie UE. W wyniku zakończenia studiów słuchacze uzyskają kompetencje umożliwiające sprawowanie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ oraz kompetencje audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania potwierdzone uzyskanymi certyfikatami z w/w obszarów, uzyskanymi na podstawie odpowiednich egzaminów, przeprowadzonych w trakcie trwania studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, oświadczenie o formie zapłaty, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (100 zł).
Kwalifikacja następuje  wg kolejności zgłoszeń.

Sposób oceniania wyników nauczania i warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się skalę ocen:

 • bardzo dobry - 5,0
 • plus dobry - 4,5
 • dobry - 4,0
 • plus dostateczny - 3,5
 • dostateczny - 3,0
 • niedostateczny - 2,0
 • zaliczenie bez oceny zal.
 • Wykaz wykładowców

  Tytuł/
  stopień naukowy

  Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

  Nazwa i rodzaj prowadzonych zajęć

  Wymiar prowadzonych zajęć dydaktycznych

  dr inż.

  Bartosz Soliński

  1.Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

  6 w

  2.Metody zarządzania jakością

  4 w, 20 ćw.

  3.Metodyka Six Sigma

  3 w, 7 ćw.

  4.Zarządzanie projektami w systemach jakości

  3 w, 5 ćw.

  dr inż.

  Radosław Kapłan

  1.Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych – SPC i MSA

   

  8 w, 4 ćw.

  dr inż.

  Jacek Obrzud

  1.Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją

   

  8 w

  mgr inż.

  Maciej Krzemieniecki

  1.Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE

  4 w

  2.Ekonomika jakości

  4 w

  3.Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

  6 w

  4. System zarządzania jakością ISO 9001

  5.Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)

  10 w, 8 ćw.

  inż.

  Karol Zgadzaj

  1.Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją

  4 w

  mgr inż.

  Joanna Górska

  1.System zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2009-wdrażanie SZJ ISO 9001

  10 w, 8 ćw.

  2.Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania

  8 w,6 ćw.

  mgr inż.

  Wojciech Kufel

  1.System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949

  10 w, 4 ćw.

  mgr inż.

  Kamil Szymański

  1.Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

  8 w

  mgr inż.

  Mariusz Lonczak

  1.System zarządzania środowiskowego wg normy PN EN ISO 14001

  8 w,

  2.Zarządzanie jakością usług 6 w.

  mgr inż.

  Daniel Pietruszka

  1.Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing

  4 w, 4 ćw.

  dr

  Anna Dereń

  1.Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO 22000)

  8 w

  mgr inż.

  Artur Zdebiak

  1.Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing

  4 wInformacje: Bartosz Soliński