Program studiów

Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

 

Kompleksowe Zarządzanie Jakością - TQM

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Klasyfikacja wyrobów,
 • Fazy życia wyrobów,
 • Współczesne rozumienie jakości,
 • Koncepcje zarządzania jakością (Deminga, Crossy’ego, Jurana, Feigenbauma, Ishikawy),
 • Nagrody jakości,
 • Zrównoważona karta wyników,

 

Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Pojecie systemu produkcyjnego, procesu, produktu
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Analiza i ocena systemu produkcyjnego
 • Cykl technologiczny i produkcyjny
 • Potokowe i niepotokowe formy produkcji (m.in. SMED)
 • Doskonalenie zarządzania produkcją

 

Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Normalizacja w Polsce i na świecie
 • System krajowej akredytacji
 • Dyrektywy UE o ochronie konsumenta i odpowiedzialności  producenta,
 • Dyrektywy nowego podejścia, dyrektywy globalnego podejścia, normy zharmonizowane,
 • Oznakowanie CE,
 • Modułowy system oceny zgodności
 • System oceny zgodności  w UE,
 • Polski system oceny zgodności,
 • System oceny zgodności materiałów budowlanych.

 

System Zarządzania Jakością ISO 9001

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Praktyczne omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9001 i PN EN ISO 9001:2015
 • Ćwiczenia z właściwej interpretacji i zrozumienia wymagań normy
 • Wdrażanie SZJ ISO 9001
  • rola, zadania, obowiązki przedstawiciela kierownictwa w SZJ ISO 9001
  • harmonogram wdrożenia SZJ ISO 9001
  • problemy związane z wdrożeniem i doskonaleniem SZJ ISO 9001
  • korzyści płynące z posiadanego SZJ
  • dokumentowanie SZJ” prawda i mity”
  • podejście procesowe w systemie

 

 

Metody zarządzania jakością

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów
 • Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością (ZJ)
 • Menedżerski techniki stosowane w ZJ (m.in. burza mózgów, praca zespołowa, koła jakości, benchmarking, SWOT)
 • Klasyczne narzędzia ZJ (m.in. mapa procesu, diagram Ishikawy, analiza Pareto-Lorenza, histogram, wykres korelacji, arkusz zbierania danych)
 • Nowoczesne narzędzia ZJ (m.in. 5W2H, SMART, diagram podobieństwa, diagram zależności,  diagram drzewa, diagram tablicowy, tablicowa analiza danych)
 • Metody projektowania poziomu jakości (FMEA, QFD itp.)
 • Problem solving

 

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Pojęcie ryzyka i niepewności.
 • Standardy zarządzania ryzykiem według ISO 31000, ISO Guide 73.
 • Analiza i metody oceny ryzyka
 • Podejście bazujące na ryzyku w serii znowelizowanych norm ISO 9000, ISO 14001, ISO 27001.
 • Ryzyko w audytowaniu systemów zarządzania.

 

Ekonomika Jakości

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wprowadzenie do problematyki kosztów.
 • Ewidencja kosztów w organizacji.
 • Identyfikacja kosztowa w zarządzaniu
 • Jakość a efektywność finansowa organizacji. Zasady przygotowania informacji kosztowej dla potrzeb zarządzania
 • Koszty jakości a system ISO 9001
 • Pomiar kosztów jakości (identyfikacja kosztów oceny, zapobiegania oraz kosztów złej jakości, wskaźniki kosztów jakości)

 

Zarządzanie projektami w systemach jakości

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Geneza podejścia do zarządzania projektami
 • Planowanie cyklu projektowo realizacyjnego projektów
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Techniki stosowane w zarządzaniu projektami
 • Projekty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością

 

Metodyka Six Sigma

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wprowadzenie do Six Sigma
 • Six Sigma jako strategia przełomu
 • Wdrażanie Six Sigma – plan działania
 • Zastosowania metod ZJ w Six Sigma
 • Wykorzystanie Six Sigma w przedsiębiorstwie – przykłady praktyczne

 

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wymagania systemu w oparciu o wymagania  normy PN-EN ISO 14001 , w tym:
 • Zaangażowanie kierownictwa i rola pełnomocnika ds Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Polityka środowiskowa
 • Wymagania prawne i inne
 • Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych
 • Cele, zadania i programy ich realizacji
 • Role i  odpowiedzialności w Systemie Zarządzania Środowiskowego
 • Dokumentowanie Systemu
 • Sterowanie operacyjne związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi
 • Monitorowanie działań, ocena zgodności  

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wymagania systemu w oparciu o wymagania  normy PN-N 18001:2004, w tym: zarządzanie ryzykiem zawodowym: identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego,
 • Zaangażowanie kierownictwa i rola pełnomocnika ds SZBiHP. Współudział pracowników organizacji.
 • Polityka BHP.
 • Wymagania prawne i inne.
 • Cele, zadania i programy ich realizacji.
 • Role i odpowiedzialności w SZBiHP.
 • Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja w SZBiHP.
 • Komunikowanie się. Ćwiczenia dla powyższych zagadnień,
 • Dokumentowanie SZBiHP,
 • Organizacja prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami,
 • Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie,
 • Zakupy w SZBiHP,
 • Podwykonawstwo w SZBiHP ,
 • Ćwiczenia dla powyższych zagadnień,
 • Monitorowanie działań,
 • Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Stan obecny i prognoza zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji ISO/IEC27001
 • Wstęp do bezpieczeństwa informacji - norma PN-ISO/IEC 27001
 • Przegląd normy 27001
 • Analiza ryzyka
 • Deklaracja stosowania
 • Bezpieczeństwo prawne
 • Incydenty bezpieczeństwa informacji
 • Audyt bezpieczeństwa informacji
 • Korzystanie z szyfrowania i kodowania informacji - wstęp do struktury klucza publicznego

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o wymagania normy ISO 22000:2005
 • Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE
 • Codex Alimentarius
 • Analiza zagrożeń i identyfikacja krytycznych punktów kontroli CCP
 • Programy wstępne PRP
 • Plan HACCP w ISO 22000
 • Weryfikacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wprowadzenie do World Class Manufacturing
 • Charakterystyka produkcji klasy światowej WCM
 • Cele i filary WCM  
 • Poziomy zaawansowania WCM
 • Wdrażanie WCM
 • Historia i ewolucja systemu Lean Manufacturing
 • Rodzaje strat - muda
 • Charakterystyka narzędzi Lean Manufacturing: 5S,Just in Time, Kanban, TPM,SMED,VSM, Poka Yoke, Jidoka, Heijunka
 • Wdrażanie Lean Manufacturing

 

System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wymagania ISO/TS 16949:2009 .
 • Identyfikacja niezgodności oraz wprowadzanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Wymagania dodatkowe – FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC -omówienie zagadnień
 • Identyfikacja niezgodności oraz wprowadzanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych.

 

Wdrażanie, auditowanie i certyfikacja  systemów zarządzania

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • Podstawy auditów, definicje, pojęcia ogólne.
 • Rodzaje auditów.
 • Cele prowadzenia auditu.
 • Analiza normy ISO 9001:2008 z punktu widzenia praktycznego prowadzenia auditu.
 • Planowanie auditu, pytania auditowe.
 • Techniki prowadzenia auditu.
 • Zbieranie dowodów.
 • Formułowanie niezgodności, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące.
 • Procedura auditowania.

Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych SPC i MSA

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Populacja i próba, zmienne losowe, parametry rozkładu zmiennych losowych, estymacja parametrów zmiennej losowej, hipotezy statystyczne i ich testowanie,
 • Zmienność procesów i ich wpływ na parametry wyrobów (tolerancja),
 • Prognozowanie frakcji niezgodności w procesie,
 • Badanie zdolności: procesu, maszyny i pomiaru,
 • Karty kontrolne,
 • Wprowadzenie do planowania eksperymentów.

Zarządzanie jakością usług

Zakres tematyczny przedmiotu

 • Charakterystyka i klasyfikacja usług,
 • Specyfika zarządzania w organizacjach usługowych komercyjnych i publicznych, ewolucja podejść do problemów kształtowania jakości usług,
 • Zarządzanie jakością usług publicznych,
 • Systemy zarządzania jakością usług: seria ISO 9000, Best Value, CAF, model doskonałości EFQM,
 • Metody i narzędzia oceny jakości usług: SERVQUAL, SERVIS BLUEPRINTING, CSI, Mystery Shopping, QVOTE.